**کلیپ آشنایی با مهارت فکر کردن با زبان انگلیسی:

**کلیپ آشنایی با مهارت استراتژیک فکر کردن با زبان انگلیسی:

برای تنظیم کیفیت متوسط روی چرخ دنده پایین فیلم کلیک و آن را روی 512 قرار دهید

فکر کردن با زبان انگلیسی باعث خواب دیدن و یادگیری تصویری زبان  می شود و حتی در خواب شما را با زبان انگلیسی درگیر می نماید

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *