lesson 125 – He’s mature for his age

Learn English: Daily Easy English Expression 0125: He’s mature for his age.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *