مستند دوم خانم نیر درباره سفر تایلند .

مستند دوم خانم نیر درباره سفر تایلند در ادامه قابل مشاهده است.

لطفا گزارش کارهای این زبان آموز و دیگر زبان آموزان را مطالعه نمایید تا بیشتر با روند آموزشی سلام زبان آشنا شوید.

گزارش کار روزانه دیگر زبان آموزان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *